شماره گیری 4#*1*707*

شما در هر زمان و هر مکان می توانید برای خود و خانواده تان بیمه حوادث در برابر خطرات

فوت بر اثر حادثه

جبران هزینه های پزشکی در اثر حادثه

با سریع ترین و کمترین حق بیمه

بصورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه

تهیه نمایید.

شبکه های اجتماعی